loading
Kullanım Sözleşmesi

TARAFLAR VE KONUSU İş bu sözleşmede Bir tara2a Dekatur Turizm Taşımacılık Tic. LTD. ŞTİ. Adres bilgisi Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:37 Kat: 2 Daire: 202 AlInordu / ORDU Telefon: 0452 222 33 52 ( İş Bu Sözleşmede kısaca Pikola Tur Turizm diye anılacakIr.) Diğer tara2a ____________________________________ adresinde ikamet eden ikamet eden (İş bu sözleşmede tükeYci olarak anılacakIr.) arasında akdedilmiş olup, TükeYcinin Pikola Tur vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir. Konaklama _________________ tarihi ile _______________tarihleri arasında ( __ gün __ gece) olacakIr. Konaklayacak kişilerin isimleri; ___________________’dır. TükeYci, ________________________isimli turda, Standart oda Ypinde, _______Pansiyon, yeme içme konsepYnde konaklama yapacakIr. Sözleşme bedeli KDV dâhil _________ Dir. ÖDEME ŞEKLİ ________________ İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher, Tur Programı ve Tahsilat Makbuzunda belirYlen hizmetleri kapsar. TükeYci, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, Pikola Tur taradndan ön bilgilendirme amacıyla kendisine ileYlen tur tanıIm broşürünü incelediğini, tura, konaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyaIna, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; Yolculuğun başlangıç/biYş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıdnın, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıd ve bu sınıflandırmanın Türkiye’de uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak TükeYciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve bu broşürün bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini, bildirildiğini, kabul yönünde açıkladığı idaresi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan eder. Ön bilgilendirme ve broşürde belirYlen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar ancak yeterli kaIlımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yapılmaması nedeni ile Pikola Tur’dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. TükeYci; rehber, tesis, ulaşım aracı, aracı acente ve Pikola Tur yetkilileri ile sigorta şirkeYnin saIn alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeY haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. TükeYciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden Pikola Tur sorumlu değildir. 18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Gürcistan’a Yeni Kimlik KarI veya Pasaport ile Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile giriş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.) HizmeYn paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12.maddesi gereğince sigorta ile teminat alIna alınmışIr. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. TükeYci, dilerse masrad kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeY başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir. 1-İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün saIn alan tükeYci, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılmaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise tur/konaklama/hizmeYn başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmeYn başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirYlen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, TükeYci taradndan tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, Pikola Tur TükeYci taradndan yapılmış olan peşin ödemeyi irad kaydederek, TükeYciye fatura düzenler. 2-TükeYci işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi karIndan, Pikola Tur taradndan tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime iYraz etmeyeceğini, slip iYrazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmişYr. 3-Sözleşme bedelinde fiyat arIşı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tükeYciden talep edilmeyeceği gibi, tesis taradndan aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tükeYciye iadesi söz konusu değildir. Ancak, Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda, döviz kurunda meydana gelen olağandışı arIş olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaşIrma masraflarında olağanüstü arIş yaşanması halinde (%2 den fazla fiyat arIşı olması, olağan dışı arIş olarak nitelendirilecekYr) Pikola Tur’un fiyat ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmişYr. 4-TükeYci, saIn alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce Pikola Tur'a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine geYrecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, Pikola Tur’a karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tükeYcilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tükeYcilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacakIr. TükeYcilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, Pikola Tur sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. HizmeY devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır. 5-Paket turun / hizmeYn başlamasından önce, TükeYciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 3 üncü maddede belirYlen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb. değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleridir. Pikola Tur tükeYciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmeYn başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değişYrebilir veya iptal edebilir. TükeYci, bu madde kapsamında sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik yapılması halinde, Pikola Tur taradndan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla kendisine bildirilmesinin yeterli olduğunu, bu durumda, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı taradndan sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin kaIlma, b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şarIyla daha düşük değerde bir paket tura kaIlma, c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birine sahip olduğunu derhal bildirimde bulunmadığı ve/veya bu haklardan birini kullanmak istediğini açıkça belirYlen usuller ile Pikola Tur’a bildirmediği takdirde, kendisine bildirilen fiyat arIşları dahil paket tur sözleşme koşullarındaki esaslı değişiklikleri ihYva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değişYren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura kaIlmaması halinde TükeYcinin hizmeY almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminaI olduğunu, kabul ve beyan etmişYr İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: 6-Pikola Tur gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun / hizmeYn başlamasına veya devamına engel teşkil eden; TükeYci, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan Pikola Tur’un sorumlu tutulamayacağının bilinci ile sözleşmeyi akderğini beyan etmişYr. Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının (konaklama tesisinin, ulaşım vasıtalarından ve bunları sevk ve idare edenlerin eylem ve işlemlerinden vb.) davranışlarından kaynaklanması halinde de Pikola Tur’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmişYr. Ayrıca TükeYci; sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan Pikola Tur’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmişYr. a) TükeYcinin kusurunun bulunması. b) Sözleşmenin ifası sürecine dahil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması. c) Mücbir sebebin bulunması. / Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi. d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari kaIlımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TükeYciye bildirilmiş olması halinde, (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz.) Pikola Tur’un Sorumlu tutulamayacağını, sorumluluktan kurtulacağını kabul ve beyan etmişYr. Yukarıda belirYlen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, Pikola Tur’un TükeYciye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgi vererek, turu / hizmeY iptal etme ve/veya erteleme veya alternaYf bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirYlen sebeplerle, tura başlanamaz ve tükeYci de turun ertelenmesini veya alternaYf tura kaIlmayı kabul etmez ise, Pikola Tur TükeYcinin turunu iptal eder. Bu durumda, tükeYci eğer Pikola Tur’un erteleme talebini veya alternaYf tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkânsız ise, Pikola Tur TükeYcinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, TükeYci için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tükeYciye iade edilir. TükeYci, Pikola Tur’dan başkaca herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmeYn ifası sırasında ortaya çıkarsa, Pikola Tur’un sorumluluğu, TükeYciyi, turun başlangıç noktasına geri geYrmekten ibaret olup, Pikola Tur’a başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez. 7-TükeYci taradndan tur/konaklama/hizmeYn başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tükeYciye iade edilir. TükeYci taradndan tur/konaklama/hizmeYn başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin % 35’ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tükeYci rezervasyon bedelinin tamamını PİKOLA TUR’A ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. TükeYcinin özel ürünlerde hizmeYn başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tükeYciye o ana kadar ödediği ücreYnin tamamı iade edilir. TükeYci, hizmeYn başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını PİKOLA TUR’A ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tükeYcinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. YurYçi konaklamalarda Erken rezervasyon iptal sigortası yapIran, Kültür turlarında erken rezervasyonu iptal güvence pakeY alan tükeYci(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesinYsiz iptal hakkını kullanabilir. TükeYcinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence pakeY uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı seyahatlerinde yapılan iptallerde, vize alınmış ise, vize bedeli iade edilemez. Uçak ulaşımlı turlarda, tükeYcinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. TükeYcinin hizmeYn değişYrilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin Pikola Tur taradndan uygun bulunması şarIyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tükeYci aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal Pikola Tur’a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmeYn fiyaI, bir önceki hizmet fiyaIndan düşük ise Pikola Tur aradaki farkı tükeYciye iade edecekYr. TükeYci, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat işYgaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, kaIlımcının ödemiş olduğu bedel kendisine 14 iş günü içinde iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmeYn başlangıcından önce ibraz edilecekYr. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tükeYcinin turdan ayrılmasından iYbaren en fazla 1 gün içinde Pikola Tur’a belgesiyle birlikte sunulmalıdır. ACENTE, Ha2a sonu / Paket Turlarında Gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihYmali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saaYnden 48 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TükeYcinin tazminat hakkı yoktur. Günübirlik Tur SaIşlarında TükeYci Aldığı Turu Koşulsuz Şekilde Tur Tarihine En Geç 48 Saat Kala İptal Etme Hakkına SahipYr. TükeYci 48 Saaten Sonra Yapılacak İptal Durumlarında SaIn Aldığı Günübirlik Turun Pikola Tur taradndan iade edilmeyeceğini veya Tarih Değişikliği Olamayacağını bilmektedir. Koşulsuz İadesi İptal Tarihinden 72 saat içinde yapılacakIr. TükeYcinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete işYrak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Pikola Tur tükeYci adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahipYr. Bu gibi iptallerde tükeYciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 8-Otobüsle Ulaşım Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine airr. TükeYci seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelle2ir. TükeYciye ait bagajların Pikola Tur’a ait araçlarda; Pikola Tur ve çalışanlarının kasI ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlerrilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözeYlmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminaI olarak Pikola Tur taradndan eşya sahibi tükeYciye ödenir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, tükeYciye ileYlmişYr. 9-Uçakla Ulaşım Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak Ypi, havayolu şirkeYni değişYrme hakkına sahipYr. Hareket saaY garanY edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değişYrebilir veya duraklama yapabilir. SaIş sırasında belirYlen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile Pikola Tur sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: Charter yani tarifesiz olarak saIn alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak bileYnin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dâhil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarIlmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Pikola Tur, havayolu ile tükeYciler arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 tarihli Lahey Protokolüne tabidir. TükeYci(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları saIn aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki Pikola Tur, bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tükeYciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tükeYcinin de uçuştan en az 48 saat önce Pikola Tur’u arayarak uçuş saaYni teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tükeYciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, Pikola Tur’un sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tükeYci taradndan kabul edilmişYr. 10-Konaklama Hizmetleri TükeYci, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek Pikola Tur’a ait web adreslerinden ve/veya gerekse Pikola Tur saIş temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yapIktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Pikola Tur tükeYciyi hizmet saIn aldığı tesisle aynı standartlarda olan bir tesiste konaklatmak üzere tekli2e bulunabilir. TükeYci böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahipYr. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tükeYcilerin gün ışığından faydalanamaması Pikola Tur’un sorumluluğunda değildir. TükeYcinin konaklama yapIğı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tuturması tükeYcinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı Pikola Tur sorumlu tutulamaz. TükeYcinin, ifa edilen hizmeYn kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeY sonlandırması halinde, Pikola Tur yetkilisine ve konakladığı otele, hizmeYn sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeY alıp kullanmış addolunur. Bu durum tükeYcinin ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır. 11-SaIn alınan hizmete, Vize İşlemleri Ve Hizmetleri dâhil değildir. İşbu maddelerin konusu, Pikola Tur ile yurtdışı turuna kaIlacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini Pikola Tur ‘Un üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, Pikola Tur’un çalışIğı yetkili acente taradndan tükeYciye verilecek vize hizmeYne ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce müşteri taradndan Pikola Tur ve Pikola Tur’un talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden iYbaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur. TükeYcinin Pikola Tur veya yetkili acentasına pasaport teslim etmesi durumunda; TükeYci Konsolosluk talep erği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber verilen gün ve randevu saaYnde Konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. TükeYcinin Pikola Tur veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların Konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; Konsolosluk taradndan tükeYciden eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirYlen süre zardnda teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler tükeYciye airr. Bu sebeple alınamayan vizeler Pikola Tur ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez. TükeYci, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk taradndan başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk taradndan turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, Pikola Tur veya acentanın sorumluluğu doğmayacakIr. Pikola Tur, yetkili acenta ve tükeYci tüm sorumluluklarını yerine geYrmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, turun başlangıç tarihinden 10 günden az zaman kala gerçekleşirse, Pikola Tur, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacakIr. TükeYcinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neYcesinde vizenin alınamaması durumunda Pikola Tur ‘Un veya yetkili acentasının sorumluluğu olmayacakIr. Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye'den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan Pikola Tur veya yetkili acentası sorumlu olmayacakIr. TükeYci yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaportaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden Pikola Tur sorumlu tutulamaz. KaIlacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tükeYci, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk tükeYciye airr. Pikola Tur veya yetkili acentasının hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yapIrım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden Pikola Tur aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk taradndan iade edilen belgeler Pikola Tur veya yetkili acenta taradndan tükeYciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde Pikola Tur’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır. 12-TükeYci, sözleşme bedelini nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Kredi karI ile yapılan ödemelerde, kredi karI borcunun ödenmemesi halinde, TükeYcinin muhatabı, kredi karI sözleşmesi imzaladığı bankasıdır. Pikola Tur, bu ihYla2a taraf değildir. Kredi karIyla hizmet saIn alan tükeYciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini karIn ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. TükeYciler kredi karI ile taksitli olarak aldıkları hizmeYn herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal errdiklerinde Pikola Tur kredi karIndan almış olduğu bedeli yine tükeYcinin kredi karIna iade edecekYr. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tükeYcinin karIna iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, Pikola Tur’un herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkânı bulunmamaktadır. 13- Pikola Tur’un tükeYciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hadza karI ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecekYr. TükeYci, sözleşmenin ifası sırasında hizmeYn ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmeYn/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal Pikola Tur yetkililerine/tur sorumlularına, iddia erği ayıp tesisten kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, TükeYcinin, şikâyetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak Pikola Tur’a ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tükeYcinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmeYn ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden TükeYci, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeY alıp kullanmış addolunur, tur / konaklama / hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez. Turun / konaklama / hizmeYn başlamasından sonra, Pikola Tur’dan kaynaklanan bir nedenle, tur tamamlanamaz veya verilen hizmeYn ayıplı olduğunun tespit edilmesi hallerinde, Pikola Tur; TükeYcinin tura devam etmesi için TükeYciye ilave maliyet geYrmeyen eşdeğerde alternaYf düzenlemeler (otel, vs.) sunar. Pikola Tur taradndan sunulan alternaYf düzenlemelerin TükeYci taradndan kabul edilmesi/kullanılması halinde, TükeYci, herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep edemez. İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: TükeYci, verilen hizmeYn ayıplı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Pikola Tur‘Un sunmuş olduğu alternaYf düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak Pikola Tur’a bildirmiş olması halinde, Pikola Tur’un tazmin sorumluluğunun, çıplak tur bedelinden (vergiler ve ulaşım giderleri düşüldükten sonra kalan tutardan) Pikola Tur’un o ana kadar ifa etmiş olduğu hizmeten yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan kalan bakiye ile sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder. TükeYci, başladığı turda, hizmeYn kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün Pikola Tur taradndan yerine geYrilmediği veya geYremeyeceğinin tespit edilmesi halinde, Pikola Tur’un, TükeYciye ilave maliyet geYrmeyen eşdeğerde sunacağı alternaYf düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde bedelde indirim ya da her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. TükeYci, anılan alternaYf seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini Pikola Tur’a yazılı olarak bildirmesi halinde, Pikola Tur’un o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için TükeYciden hizmeten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder. 14- Dekatur Turizm Taşımacılık ve Ticaret LTD. ŞTİ. ( Pikola Tur ) Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metnini yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. Maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hadza karI ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ŞirkeYniz ve ŞirkeYniz adına şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz taradndan ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değişYrilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde ŞirkeYnizin birlikte çalışIğı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile ŞirkeYniz ve/veya ŞirkeYnizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlaIlmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum_____ /onay vermiyorum. _______ 15-Diğer Hükümler TükeYci, rezervasyon esnasında Pikola Tur çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; E-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Pikola Tur ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. TükeYcinin kendi ileYşim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Pikola Tur elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder. İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün TükeYciler, tura kaIlırken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur / konaklama / hizmet sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis taradndan belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, TükeYci, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunulacakIr. TükeYci, turun düzenlendiği bölgenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin şartlarına, kurallarına uymakla mükelle2ir. TükeYci, tur rehberinin, Pikola Tur’un turun düzenlendiği bölgenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacakIr. Tur rehberi, gerekli görür ise, tur programını değişYrebilir. Bu durumlarda TükeYci, Pikola Tur’dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep edemez. Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir. Ayrıca, TükeYci, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür. TükeYci, Pikola Tur’un, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin bildireceği kurallara uyacağını, tura kaIlan diğer tükeYcilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan/ tesisten çıkarılacağını, bu nedenle de Pikola Tur’dan herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder. Oda blokajını, TükeYcinin konaklayacağı tesis yapmakta olup Pikola Tur’un doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, TükeYciye tahsis edilen oda nedeniyle Pikola Tur sorumlu tutulamaz. TükeYci, 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince paket tur saIn almış ise, hizmeYn hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminaI alInda olup, teminat tur bedeli kadardır. Ayrıca, TükeYci ister ise, kaza veya hastalık hallerinin teminaI olarak, turun başlangıç noktasına dönüş masrafları ile birlikte kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yapIrabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tükeYciye ayrıca bilgi verilmiş ve tükeYci aydınlaIlmışIr. Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura kaIlan TükeYciler, sözleşmede imzası bulunan TükeYciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan TükeYcinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tükeYci, Pikola Tur’un tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan tükeYci, kendisinin ve adına sözleşme yapIğı tükeYcilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder. Seyahat sigorta güvencesi pakeY ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tükeYciye airr. Seyahat sigortası hizmeY saIn alan veya seyahat sigortası pakeYnin içinde yer alan TükeYcilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminaIn kapsamı bu hizmeY sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Taraflar işbu sözleşmede belirYlen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler. TükeYci, sözleşmeyi, sözleşmeye konu tura, konaklayacağı tesise ilişkin her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, tur bedelini, tur bedeline dahil olan ve olmayan hizmetleri, ödeme şartlarını ve şeklini, gerek Acente'ye ait web adresinden (pikolatur.com) gerek Acentenin kataloğundan, ilanlarından, gerek sözleşme imzalanmadan önce acente taradndan verilen tur broşüründen, gerek Acente saIş temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yapIktan, ayrınIlı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul eder. TükeYci, sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak sureYyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin Pikola Tur taradndan kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, saIn almak istediği tura ve turun ayrınIlarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli saIş fiyaInı, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Acentenin kataloğundan, internet sitesinden (pikolatur.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup, incelediğini, tur programını incelemeden ve sözleşmeyi okumadan ödeme sa{asına geçilemediğini ve sözleşmede belirYlen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile Pikola Tur’a ilerğini, bu durumun Pikola Tur taradndan Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelenebileceğini beyan ve kabul eder. İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İşbu sözleşme ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmışIr. Sözleşmenin bir nüshası, TükeYciye fiziki olarak/Kalıcı Veri Saklayıcısı ile verilmişYr. Taraflar işbu sözleşmede belirYlen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile Pikola Tur’a bildirmek zorundadır. Aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, zararlardan acentenin sorumlu tutulamaz. Pikolatur’un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminaIn hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin de2er ve belgeleri ile elektronik ortamda tutuğu kayıtların, TükeYci hakkında PİKOLA TUR çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları taradndan tutulacak tutanaklar ile münhasır delil olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. Sözleşmede hükmü bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Tur kayıt formu, voucher, bilgilendirme broşürü ve sözleşme bir bütün olarak değerlendirilip, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra kabul ve imza edilmişYr. TükeYci, bu sözleşmeden ya da mevzuatan kaynaklı acentenin ödeme yükümlülüklerinin ifasından temerrüde düşürülmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirYlen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul erğini beyan etmişYr. Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihYlafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU’NA başvurabilecekleri gibi Ordu İcra Dairesi ve Mahkemeleri, TükeYci Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlara başvurabilirler. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacakIr. İşbu sözleşme 6502 sayılı TükeYcinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan voucher ve tüm ekleri ile birlikte iş bu sözleşmeye sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmişYr. Yukarda belirYlen ve on beş ana maddeden oluşan paket tur sözleşmesi taraflar arasında müzakere edilerek uzlaşılması sonrasında __ /__ / 2020 tarihinde imza alIna alınmışIr. PİKOLA TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI Sözleşme Mail: info@pikolatur.com Adres: Şarkiye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Gürsoy İşhanı No 37 Kat 2 Daire 2020 ALTINORDU – ORDU İleYşim Bilgileri: 0452 2223352 / 0506 8935236 Acente Yetkilisi: Tarih: İmza / Kaşe: HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞME İMZALAYAN Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher'ı, Sözleşmenin tüm sayfalarını, TÜRSAB Kütahya Çizelgesini, Katalog ve Web sitesini; www.pikolatur.com /Tur Paket Sözleşmesi Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Tur Paket Sözleşmesi hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme 15 madde ve 5 sayfa olarak tanzim edilmişYr. TükeYci (ler ) Adı ve Soyadı / TC No (lar) Tarih: ____/ ____/ 2020 1. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 2. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 3. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 4. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 5. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 6. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 7. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... 8. ……………………………………….................................. T.C No ..................................................... İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: İmza: EKLER Ek 1 – Tura KaIlım Formu Ek 2 – AyrınIlı Gezi Program