Satış Sözleşmesini İndir

PAKET TUR / KONAKLAMA / ULAŞIM HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR-KIBRIS)

VOUCHER BİLGİLERİ

İş bu sözleşmede Bir tarafta DEKATUR TURİZM TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. Adres bilgisi ŞARKİYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:37 KAT: 2 DAİRE: 202 ALTINORDU / ORDU Telefon: 0452 222 33 52 ( İş Bu Sözleşmede kısaca PİKOLA TUR TURİZM diye anılacaktır.) Diğer tarafta                                           adresinde ikamet eden ikamet eden (İş bu sözleşmede tüketici olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş olup, Tüketicinin PİKOLA TUR vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir. Konaklama                              tarihi ile                          tarihleri arasında (    gün    gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri;                ’dır. Tüketici,                               isimli turda, Standart oda tipinde,             Pansiyon, yeme içme konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dâhil      Dir.

ÖDEME ŞEKLİ                              

İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher, Tur Programı ve

Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.

Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, PİKOLA TUR tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, tura, yonaklama tesisine, vergiler dahil toplam tur fiyatına, ön ödeme tutarına  ve  kalan  bedelin  ödeneceği  tarih  bilgilerine,  paket  turu  oluşturan  hizmetler  kapsamında; Yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye’de uygulanandan farklı olması halinde bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, Yolculukta izlenecek güzergâhın, Paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, Şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat  Acenteleri  ve  Seyahat  Acenteleri  Birliği  Kanununa  göre  düzenlenmesi zorunlu  sigorta  ile  varsa  diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve bu broşürün bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı  ayrı  izah  edildiğini, bildirildiğini, kabul  yönünde açıkladığı idaresi  doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini beyan eder.

Ön bilgilendirme ve broşürde belirtilen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yapılmaması nedeni ile PİKOLA TUR’DAN hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Tüketici; rehber, tesis, ulaşım aracı, aracı acente ve PİKOLA TUR yetkilileri ile sigorta şirketinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden PİKOLA TUR sorumlu değildir. 18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvafakatname almak zorundadır. Gürcistan’a Resmi Kimlik Kartı veya Pasaport ile Kıbrıs’a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile giriş yapılabilir. (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.) Hizmetin paket tur olması halinde paket turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa’nın 12.maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını sigortalatabilir.

1-İndirimli Ürün/Özel Ürün veya Kampanyalı Ürün satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve yurtdışı turlarda da vize işlemlerine başlanılmaz. Kampanya/Özel Ürün dışı hizmet alımlarında kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i,  bakiyesinin  ise  tur/konaklama/hizmetin başlamasından  en  geç  15  gün  önce  ödenmesi  gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında 15 günden daha az süre bulunması halinde bedelin tamamı tahsil edilir. Anılan süre içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme, Tüketici tarafından tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır, böyle bir durumda, PİKOLA TUR Tüketici tarafından yapılmış olan peşin ödemeyi irad kaydederek, Tüketiciye fatura düzenler.

2-Tüketici işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, PİKOLA TUR tarafından tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

3-Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, tesis tarafından  aksiyon  olarak  adlandırılan indirimlerin de  tüketiciye  iadesi  söz  konusu  değildir.  Ancak,  Sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda, döviz kurunda meydana gelen olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2  den  fazla  fiyat  artışı  olması, olağan dışı  artış  olarak  nitelendirilecektir) PİKOLA TUR’UN  fiyat  ve koşullarda, sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul etmiştir.

4-Tüketici, satın alınan tur/konaklama/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce PİKOLA TUR’A bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, PİKOLA TUR’A karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, PİKOLA TUR sorumluluk kabul etmediği gibi, tur bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

5-Paket turun / hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 3 üncü maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleridir. PİKOLA TUR tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici, bu madde kapsamında sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik yapılması halinde, PİKOLA TUR tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla kendisine bildirilmesinin yeterli olduğunu, bu durumda, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile

  1. a) Paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ek bir bedel ödemeksizin katılma,
  2. b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,
  3. c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme haklarından birine sahip olduğunu derhal bildirimde bulunmadığı ve/veya bu haklardan birini kullanmak istediğini açıkça belirtilen usuller ile PİKOLA TUR’A bildirmediği takdirde, kendisine bildirilen fiyat artışları dahil paket tur sözleşme koşullarındaki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu, kabul ve beyan etmiştir

6-PİKOLA TUR gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen turun / hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; Tüketici, sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan PİKOLA TUR’UN sorumlu tutulamayacağının bilinci ile sözleşmeyi akdettiğini beyan etmiştir. Sözleşmeye aykırılığın bağımsız hizmet sağlayıcılarının (konaklama tesisinin, ulaşım vasıtalarından ve bunları sevk ve idare edenlerin eylem ve işlemlerinden vb.) davranışlarından kaynaklanması halinde de PİKOLA TUR’UN sorumlu olmayacağını kabul ve beyan etmiştir. Ayrıca Tüketici; sözleşmeye aykırılığın aşağıdaki hallerden kaynaklanması durumunda sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan PİKOLA TUR’UN sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmiştir.

  1. a) Tüketicinin kusurunun bulunması.
  2. b) Sözleşmenin ifası  sürecine dahil olmayan  üçüncü  bir  kişinin  beklenmeyen  ve  önlenemez  bir  davranışının bulunması.
  3. c) Mücbir sebebin bulunması. / Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmes
  1. d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az yirmi gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması halinde, (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz.) PİKOLA TUR’UN

Sorumlu tutulamayacağını, sorumluluktan kurtulacağını kabul ve beyan etmiştir.

Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, PİKOLA TUR’UN, Tüketiciye yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bilgi vererek, turu / hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, PİKOLA TUR, Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda, tüketici eğer PİKOLA TUR’UN erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkânsız ise, PİKOLA TUR, Tüketicinin o tarihe kadar yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç, tüketiciye iade edilir. Tüketici, PİKOLA TUR’DAN başkaca herhangi bir hak ve talepte bulunamaz. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, PİKOLA TUR’UN sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç  noktasına  geri  getirmekten ibaret  olup,  PİKOLA  TUR’A başkaca  bir  sorumluluk (iade,  tazminat,  vs.) yüklenemez.

7-Tüketici  tarafından  tur/konaklama/hizmetin başlamasından  30  gün  öncesine  kadar,  sebep  gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade  edilir.  Tüketici  tarafından  tur/konaklama/hizmetin başlamasından  evvel  29  ile  15  gün  arasında  yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %  35’ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını PİKOLA TUR’A ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin özel ürünlerde hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde rezervasyon bedelinin %25’ini, 30-

15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde tur bedelinin %50’sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını PİKOLA TUR’A ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi konaklamalarda Erken  rezervasyon iptal  sigortası yaptıran,  Kültür  turlarında erken  rezervasyonu iptal güvence paketi alan tüketici(ler), hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Yurtdışı  seyahatlerinde yapılan  iptallerde,  vize  alınmış  ise,  vize  bedeli  iade  edilemez.  Uçak  ulaşımlı  turlarda, tüketicinin iptal talebinde, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin PİKOLA TUR tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal PİKOLA TUR’A ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise PİKOLA TUR aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının tur/konaklama/hizmet dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine 14 iş günü içinde iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun turun devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, tüketicinin turdan ayrılmasından itibaren en fazla 1 gün içinde PİKOLA TUR’A belgesiyle birlikte sunulmalıdır.

Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tur/konaklama/hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; PİKOLA TUR tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

8-OTOBÜSLE ULAŞIM

Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin  tabi  olduğu  mevzuat  ve  teamüllerine uymakla mükelleftir.  Tüketiciye  ait  bagajların  PİKOLA  TUR’A  ait araçlarda; PİKOLA TUR ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak PİKOLA TUR tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, tüketiciye iletilmiştir.

9-UÇAKLA ULAŞIM

Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dâhil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler tatbik  olunur.  PİKOLA  TUR,  havayolu ile  tüketiciler arasında aracı  konumunda olup,  28.09.1955 tarihli  Lahey Protokolüne tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki PİKOLA TUR, bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için tüketicinin de uçuştan en az 48 saat önce PİKOLA TUR’U arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, PİKOLA TUR’UN sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

10-KONAKLAMA HİZMETLERİ

Tüketici, sözleşme kapsamında hizmet alınacak tesis hakkında her türlü bilgiyi gerek PİKOLA TUR’A ait web adreslerinden ve/veya gerekse PİKOLA TUR satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra imzaladığını kabul ve beyan eder. Tesisin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, PİKOLA TUR tüketiciyi hizmet satın aldığı tesisle aynı standartlarda olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli geriye alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı tüketicilerin gün ışığından faydalanamaması PİKOLA TUR’UN sorumluluğunda değildir. Tüketicinin konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması tüketicinin sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması halinde, PİKOLA TUR yetkilisine ve konakladığı otele, hizmetin sona erme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bu durum tüketicinin ikame hizmet, bedel iadesi ve diğer sair tazminat haklarını ortadan kaldırır.

11-Satın alınan hizmete, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dâhil değildir. İşbu maddelerin konusu, PİKOLA TUR ile yurtdışı turuna katılacak olan müşterinin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini PİKOLA TUR ‘UN üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, PİKOLA TUR’UN çalıştığı yetkili acente tarafından tüketiciye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili Konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 30 gün önce müşteri tarafından PİKOLA TUR ve PİKOLA TUR’UN talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur. Tüketicinin PİKOLA TUR veya yetkili acentasına pasaport teslim etmesi durumunda; Tüketici Konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber verilen gün ve randevu saatinde Konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin PİKOLA TUR veya yetkili acentasına pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların  Konsoloslukça yetersiz  veya  eksik  görülmesi  durumunda;  Konsolosluk  tarafından  tüketiciden  eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm yükümlülükler tüketiciye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler PİKOLA TUR ve yetkili acentasının sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez. Tüketici, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acenta zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen Konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili Konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, PİKOLA TUR veya acentanın sorumluluğu doğmayacaktır. PİKOLA TUR, yetkili acenta ve tüketici tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, turun başlangıç tarihinden 10 günden az zaman kala gerçekleşirse, PİKOLA TUR, tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır. Tüketicinin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı  olan  hareketleri neticesinde vizenin  alınamaması durumunda PİKOLA  TUR  ‘UN  veya  yetkili acentasının sorumluluğu olmayacaktır.

Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış olmasına rağmen, gidilen ülkede herhangi bir nedenle ülkeye alınmayan veya vizeleri tamam olmasına rağmen Türkiye’den çıkışına izin verilmeyen müşterilere herhangi bir geri ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan PİKOLA TUR veya yetkili acentası sorumlu olmayacaktır. Tüketici

yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür.

Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten tüketici, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk tüketiciye aittir. PİKOLA TUR veya yetkili acentasının hiçbir şekilde Konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklardaki gecikmelerden PİKOLA TUR aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentası sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler PİKOLA TUR veya yetkili acenta tarafından tüketiciye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde PİKOLA TUR’UN herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak Konsolosluk beyanına dayanır.

12-Tüketici, sözleşme bedelini nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankasıdır. PİKOLA TUR, bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde PİKOLA TUR kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine  karta  taksitle iade  edilmesi durumunda, PİKOLA TUR’UN  herhangi  bir  yükümlülüğü ve  müdahale imkânı bulunmamaktadır.

13- PİKOLA TUR’UN tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal PİKOLA TUR yetkililerine/tur sorumlularına, iddia ettiği ayıp tesisten kaynaklanmakta ise tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak PİKOLA TUR’A ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, tur / konaklama / hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.

Turun  /  konaklama  /  hizmetin  başlamasından sonra,  PİKOLA  TUR’DAN  kaynaklanan bir  nedenle,  tur tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi hallerinde, PİKOLA TUR; Tüketicinin tura devam etmesi için Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, vs.) sunar. PİKOLA TUR tarafından sunulan alternatif düzenlemelerin Tüketici tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici, herhangi bir bedel iadesi veya tazminat talep edemez.

Tüketici, verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit  edilmesi nedeniyle, PİKOLA TUR‘UN sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak PİKOLA TUR’A bildirmiş olması halinde, PİKOLA TUR’UN tazmin sorumluluğunun, çıplak tur bedelinden (vergiler ve ulaşım  giderleri  düşüldükten sonra  kalan  tutardan)  PİKOLA  TUR’UN  o  ana  kadar  ifa  etmiş  olduğu  hizmetten yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan kalan bakiye ile sınırlı olduğunu kabul ve beyan eder.

Tüketici, başladığı turda, hizmetin kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün PİKOLA TUR tarafından yerine getirilmediği veya getiremeyeceğinin tespit edilmesi halinde, PİKOLA TUR’UN, Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde sunacağı alternatif düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde bedelde indirim ya  da her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketici, anılan alternatif seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini PİKOLA TUR’A yazılı olarak bildirmesi halinde, PİKOLA TUR’UN o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için Tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

14- Dekatur Turizm Taşımacılık ve Ticaret LTD. ŞTİ. ( Pikola Tur ) Kişisel Verilen İşlenmesi Aydınlatma Metnini yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’na  uygun  olarak  Şirketiniz  ve  Şirketiniz  adına  şubeleriniz, alt acenteleriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile;  kişisel ve/veya özel  nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak

kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda

öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum        /onay vermiyorum.                        

15-DİĞER HÜKÜMLER

Tüketici, rezervasyon esnasında PİKOLA TUR çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; E-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, PİKOLA TUR ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin  verdiğini  kabul  ve  beyan  eder.  Tüketicinin  kendi  iletişim  kanallarına  yapılan  bildirim  ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, PİKOLA TUR elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler, tura katılırken nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur / konaklama / hizmet sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır. Tüketici, turun düzenlendiği bölgenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir. Tüketici, tur rehberinin, PİKOLA TUR’UN turun düzenlendiği bölgenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır. Tur rehberi gerekli görür  ise,  tur  programını değiştirebilir. Bu  durumlarda Tüketici,  PİKOLA TUR’DAN herhangi  bir  bedel iadesi/tazminat talep edemez. Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir. Ayrıca, Tüketici, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.

Tüketici, PİKOLA TUR’UN, rehberin, ulaşım aracı ve tesis yetkililerinin/görevlilerinin bildireceği kurallara uyacağını, tura katılan diğer tüketicilerin ve 3. Kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde turdan/ tesisten çıkarılacağını, bu nedenle de PİKOLA TUR’DAN herhangi bir hak ve talepte bulunamayacağını kabul eder.

Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis yapmakta olup PİKOLA TUR’UN doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle PİKOLA TUR sorumlu tutulamaz.

Tüketici, 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince paket tur satın almış ise, hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat tur bedeli kadardır. Ayrıca, Tüketici ister ise, kaza veya hastalık hallerinin teminatı olarak, turun başlangıç noktasına dönüş masrafları ile birlikte kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tüketiciye ayrıca bilgi verilmiş ve tüketici aydınlatılmıştır.

Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler, sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan tüketici, PİKOLA TUR’UN tüm zararından sorumlu olur.

Sözleşmede imzası bulunan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Taraflar  işbu  sözleşmede  belirtilen  adreslerini  tebligat  adresi  olduğunu  ve  değişiklikler  yazılı  olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.

Tüketici, sözleşmeyi, sözleşmeye konu tura, konaklayacağı tesise ilişkin her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, tur bedelini, tur bedeline dahil olan ve olmayan hizmetleri, ödeme şartlarını ve şeklini, gerek Acente’ye ait web adresinden (pikolatur.com) gerek Acentenin kataloğundan, ilanlarından, gerek sözleşme imzalanmadan önce acente tarafından verilen tur broşüründen, gerek Acente satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.

Tüketici, sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin PİKOLA TUR tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve turun ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Acentenin kataloğundan, internet sitesinden (pikolatur.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup, incelediğini, tur programını incelemeden ve sözleşmeyi okumadan  ödeme  safhasına  geçilemediğini ve  sözleşmede  belirtilen  hizmetleri,  bu  sözleşmedeki yazılı  şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile PİKOLA Tur’a ilettiğini, bu durumun PİKOLA TUR tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelenebileceğini beyan ve kabul eder.

İşbu sözleşme ve ekli kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, Tüketiciye fiziki olarak/Kalıcı Veri Saklayıcısı ile verilmiştir.

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile  PİKOLA  TUR’A  bildirmek zorundadır. Aksi  takdirde  bu  sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, zararlardan acentenin sorumlu tutulamaz.

PİKOLATUR’UN sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. Acentenin defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında PİKOLA TUR çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile münhasır delil olduğu konusunda taraflar anlaşmışlardır. Sözleşmede hükmü bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır. Tur kayıt formu, voucher, bilgilendirme broşürü ve sözleşme bir bütün olarak değerlendirilip, taraflarca okunup anlaşıldıktan sonra kabul ve imza edilmiştir.

Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı acentenin ödeme yükümlülüklerinin ifasından temerrüde düşürülmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU’NA başvurabilecekleri gibi Ordu İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlara başvurabilirler.

Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda

6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan voucher ve tüm ekleri ile birlikte iş bu sözleşmeye sebep olan paket tur ve münferit rezervasyon hizmetleri sözleşmesi taraflarca tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul ve teyit edilmiştir.

Yukarda belirtilen ve on beş ana maddeden oluşan paket tur sözleşmesi taraflar arasında müzakere edilerek uzlaşılması sonrasında    /   / 2017 tarihinde imza altına alınmıştır.

ACENTE / TÜKETİCİ

Ek Linklerden: Voucher, hizmet bilgisi/tur programı, alındı belgesi. Sözleşme Mail: info@pikolatur.com

İletişim: 0452 2223352

İş GSM: 0506 8935236

PİKOLA TUR TURİZM SEYAHAT ACENTASI Acente İletişim            : www.pikolatur.com Acente Yetkilisi           :

Tarih                               : İmza / Kaşe  :

HİZMET ALAN(LAR) ADINA VOUCHER / SÖZLEŞME İMZALAYAN

Adımıza  düzenlenmiş olan  Ön  Bilgilendirme Broşürü,  Voucher’ı,  Sözleşmenin tüm  sayfalarını, TÜRSAB Kütahya Çizelgesini, Katalog ve Web sitesini; www.pikolatur.com /Tur Paket Sözleşmesi Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Tur Paket Sözleşmesi hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme 15 madde ve 8 sayfa olarak tanzim edilmiştir.

Tüketici (ler ) Adı ve Soyadı:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Tarih: İmza: